người dùng

PRACTICAL
KOREAN LANGUAGE
TEST FOR FOREIGNERS
id của bạn là gì?
số đăng ký cư trú của bạn là gì?